BIP Strona Główna

ZASADY UDZIAŁU WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ W UROCZYSTOŚCIACH POGRZEBOWYCH

 

 

Zasady i sposób udziału w uroczystościach pogrzebowych wojskowej asysty honorowej określa CEREMONIAŁ WOJSKOWY SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ- załącznik do decyzji Nr 392/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 września 2014 r. (poz.317).

 

 

Wojskową asystę honorową wyznacza się do udziału w uroczystościach pogrzebowych zmarłych:

·         członków najwyższych władz państwowych oraz innych osób zasłużonych dla państwa;

·         dam i kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari i Orderu Krzyża Wojskowego;

·         kombatantów i weteranów, uczestników walk o wolność i niepodległość Polski;

·         kombatantów i weteranów misji wojskowych poza granicami państwa;

·         żołnierzy w służbie czynnej;

·         byłych żołnierzy zawodowych;

·         szczególnie zasłużonych pracowników wojska.

 

Udział wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej.

Organizator uroczystości występuje do MON (dotyczy osób wymienionych w pkt. 1) lub do Dowódcy Garnizonu (dotyczy osób wymienionych w pkt. 2-7).

 

 

Komenda Garnizonu Wrocław odpowiada za organizację i zabezpieczenie ceremonii pogrzebowej z udziałem wojskowej asysty honorowej w Garnizonie Wrocław, obejmującym:

·         powiat kamiennogórski

·         m. Wrocław

·         powiat oławski

·         średzki

·         świdnicki

·         trzebnicki

·         wałbrzyski

·         wołowski

·         wrocławski

 

Zasady organizacji uroczystości pogrzebowych z udziałem wojskowej asysty honorowej:

Osoba starająca się o asystę wypełnia „Wniosek o udział wojskowej asysty honorowej” (do pobrania na stronie internetowej) i składa go do Komendanta Garnizonu (ul. Obornicka 100 – 102, 50 – 984 Wrocław, tel. 261 656 739 – sekretariat, fax: 261 656 731).

 

 

Decyzję o ilości sił i środków zabezpieczających uroczystość podejmuje Komendant Garnizonu.

 

 

Osobą odpowiedzialną za przyjęcie wniosku i organizację ceremonii pogrzebowej jest Komendant Garnizonu mjr Sławomir Skałecki (tel. 261 656 740).

Osoba składająca wniosek o wojskową asystę honorową powinna posiadać następujące dokumenty: akt zgonu, dokument potwierdzający, że osoba zmarła była żołnierzem zawodowym (legitymację żołnierza zawodowego, legitymację emeryta, kombatanta). W przypadku odznaczeń państwowych przeznaczonych do niesienia na poduszkach stosowne dokumenty o ich przyznaniu (decyzja lub legitymacja).


Wniosek o udział wojskowej asysty honorowej w uroczystościach pogrzebowych.

 

Uroczystości

ZASADY UDZIAŁU WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ W UROCZYSTOŚCIACH O CHARAKTERZE PATRIOTYCZNO-RELIGIJNYM.

 

 

Zasady i sposób udziału w uroczystościach wojskowej asysty honorowej określa CEREMONIAŁ WOJSKOWY SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - załącznik do decyzji Nr 392/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 września 2014 r. (poz.317).

 

 

Osoba (urząd) starająca się o asystę wypełnia "Wniosek o skierowanie wojskowej asysty honorowej" i składa go do Dowódcy Garnizonu (50-984 Wrocław, ul. Graniczna 13, tel. 261 669 806, fax. 261 669 855).

  

Decyzję o ilości sił i środków zabezpieczających uroczystość podejmuje Dowódca Garnizonu Wrocław.

 


Jeśli w czasie uroczystości przewidziano odczytanie apelu poległych (pamięci) projekt jego tekstu powinien być opracowywany przez organizatorów uroczystości i przekazany do  dowódcy  garnizonu,  kierującego  na  nią  wojskową  asystę  honorową  lub  do dowódcy jednostki (instytucji) wojskowej, który wystawia wojskową asystę honorową. Przed odczytaniem projekt treści apelu należy przesłać do zatwierdzenia dyrektorowi komórki organizacyjnej MON realizującej zadania z zakresu ceremoniału wojskowego. Do zatwierdzenia powinny być przesłany proponowany projekt treści apelu w formie elektronicznej lub drukowanej na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem uroczystości.

 

  

Orkiestry Wojskowe na uroczystości przydziela dowódca Garnizonu Warszawa (Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 400-909 Warszawa, fax 261 879 259).

 

UWAGA: tekst  apelu,  który  nie  został  zatwierdzony,  nie  może  być  odczytywany podczas uroczystości z udziałem wojskowej asysty honorowej.

 

 

Podczas uroczystości z udziałem wojskowej asysty honorowej organizowanych z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz rocznic wydarzeń historycznych można odczytać Apele Pamięci (Poległych) opracowane przez Departament Komunikacji Społecznej MON. Zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 392/MON z dnia 30 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego "Ceremoniału Wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej" wprowadzone zostały wzory tekstów Apeli Pamięci i Apeli Poległych.

Apele odczytywane zgodnie z załączonymi wzorami nie wymagają dodatkowej akceptacji.

 

 

Wzory Apeli Pamięci (Poległych)

Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej w celu upamiętnienia ofiar katastrofy lotniczej samolotu TU-154M pod Smoleńskiem należy w treści wszystkich Apeli Pamięci i Apeli Poległych odczytywanych podczas uroczystości z udziałem wojskowej asysty honorowej, zamieszczać zawołanie o następującym brzmieniu - patrz link poniżej.